Wat doen we

Nieuwe thuis voor knoflookpad en boomkikker

In Stokrooie werd samen met een particulier een gebied van 4 hectare ingericht voor knoflookpad en boomkikker.

Het projectgebied is gesitueerd in de Wijers in het hart van Limburg. Op kaarten van de 18de eeuw (Ferrariskaart) is er op deze locatie reeds een vijver van meer dan 4 hectare zichtbaar.

Rond 1830 werd de vijver drooggelegd en omgevormd naar hooiland. De oude dijkstructuur was nog intact maar de vijverbodem raakte overwoekerd met wilgenkoepels, braamstruweel en vochtige graslandsoorten. Aansluitend op de oude vijverstructuur komt er een goed ontwikkeld heidegebied voor op zandduinen. Het projectgebied heeft hierdoor veel potentieel als leefgebied voor knoflookpad. De knoflookpad heeft immers losse, zanderige bodems nodig waarin ze zich gemakkelijk kunnen ingraven. Een andere voorwaarde voor de knoflookpad is de aanwezigheid van een waterpartij waarin ze hun eitjes kunnen afzetten.
Door een deel van de vijver te herstellen, voldoet het projectgebied aan alle voorwaarden om een optimaal leefgebied voor de knoflookpad te vormen. In de directe nabijheid van het projectgebied leeft de grootste Vlaamse populatie van de knoflookpad, waardoor de kans op kolonisatie reëel is.
Door uitbreiding en herstel van het vochtig grasland kan ook de populatie boomkikker in het projectgebied versterkt worden.

De werken werden uitgevoerd in de winter van 2016-2017.

Tijdens de uitvoering van het project werd de laagst gelegen zone van de vijver over een oppervlakte van een halve hectare hersteld.
Wilgenkoepels werden verwijderd en het bodemstrooisel werd afgegraven. Zo kwam de historische vijverbodem terug aan de oppervlakte en kreeg de historische zaadbank de kans om te ontkiemen. Met succes want 1,5 jaar na de werken is er Europees beschermde soort drijvende waterweegbree teruggevonden. Maar ook andere zeldzame plantensoorten doen het goed: Vlottende bies, Moerashertshooi, Kruipende moerasweegbree, Naaldwaterbies, Eivormige waterbied en borstelbies.

Een deel van de oude historische dijk werd hersteld door de boom- en struikopslag te verwijderen en de dijk te verhogen. Verhogen van de dijk is nodig om het gebied achteraf goed te kunnen beheren.

Het landbiotoop voor de knoflookpad werd uitgebreid. De laatste 20 jaar werd het gebied niet meer beheerd waardoor de drogere gronden begroeid raakten met ruwe berk. De berken werden gekapt en de strooisellaag werd verwijderd door te plaggen. Een jaar na de plagwerken ontkiemt er al heide uit de historische zaadbank.

Verder werd het nat hooiland, het landbiotoop voor boomkikker, verder uitgebreid door wilgenstruweel te verwijderen en werd er achterstallig maaibeheer uitgevoerd. Het maaisel werd van het perceel verwijderd. Dankzij een goed maaibeheer zullen de potenties van het nat hooiland snel zichtbaar worden.

Het beheer van het gebied is heel belangrijk voor de realisatie van goed ontwikkelde vegetaties en een geschikt leefgebied voor boomkikker en knoflookpad. De eigenaar van het gebied is mee ingestapt in de opmaak van een natuurbeheerplan waarin gebieden van verschillende partners zijn opgenomen. In dit natuurbeheerplan wordt het beheer voor de komende 24 jaar uitgeschreven. Uit dit project blijkt dat ook privépersonen aan natuurontwikkeling kunnen en willen doen.

Met financiële steun van:


            

Contactpersoon

Joke Roebben
Natuurherstel


joke.roebben@rllk.be
+32 11 78 52 59