Wat doen we

Vernatting Kolisbos


Projectperiode: 2017-2020

De gemeente Pelt en Bocholt slaan de handen in elkaar om samen met het Regionaal Landschap Lage Kempen en het Agentschap voor Natuur en Bos een vernattingsproject in het Kolisbos te realiseren. Het Kolisbos ligt in NATURA-2000 gebied. In deze gebieden wordt vanuit Europa gevraagd om de bestaande Europese topnatuur te herstellen en te behouden.

Het Kolisbos wordt doorsneden door de Dorperloop, die vroeger de grens vormde tussen beide gemeenten. In het verleden is deze beek rechtgetrokken en uitgediept. Wat de beek verder typeert, is het grote verval. Door de combinatie van deze drie eigenschappen, wordt zowel regen- als grondwater snel uit het Kolisbos verwijderd. Hierdoor verdroogt de van oorsprong natte vallei. De Europees te beschermen schrale, natte bossen die in de vallei voorkomen, lijden hieronder en zullen geleidelijk aan verdwijnen als er niets gebeurt.

Het grote voordeel hier is dat de valleigronden in Kolisbos gemeentelijk eigendom zijn. Er is dus een grote oppervlakte valleigrond beschikbaar waar het grondwaterpeil kan stijgen zonder dat landbouwpercelen of woonkernen hier hinder van zullen ondervinden.

De belangrijkste ingreep binnen dit project is het verhogen van de beekbedding van de Dorperloop. Zo zal de beek het grondwater minder snel afvoeren. Hierdoor zal het gebied geleidelijk aan terug vernatten. Zo kunnen de schrale broekbossen in het valleigebied zich herstellen. Verder bieden deze vernattingsmaatregelen de mogelijkheid om in het valleigebied terug kansen te geven aan natte heide. Natte heide kwam vroeger veel voor in het Kolisbos. Dat merk je bijvoorbeeld aan de vleesetende plantjes ‘zonnedauw’ die verschijnen bij kleinschalige natuurherstelwerken die hier in het verleden uitgevoerd zijn. De open plekken in het bos waar de natte heide zich zal herstellen, zorgen voor variatie in licht, plantengroei en structuur in het bos. Deze variatie is ook broodnodig voor de Europees beschermde vogelsoorten boomleeuwerik en nachtzwaluw en vlindersoorten zoals het groentje, het bont zandoogje en de kleine ijsvogelvlinder.
In de vallei van het Kolisbos liggen enkele waterpartijen met steile oeverranden. Deze oevers worden minder steil gemaakt zodat er een zone met ondiep water ontstaat. Deze zones zijn heel belangrijk voor heel wat dieren zoals kikkers, libellen en juffers. Niet alleen dieren profiteren van deze maatregel: ook heel wat zeldzame planten zullen hier beter groeien met hun voeten in de grond en hun blaadjes boven water.

De totale kosten van de werken worden geraamd op 55.000 euro waarvan de Vlaamse overheid en Europa elk 22.000 euro subsidiëren. Op het grondgebied van Pelt worden de meeste beheerwerken uitgevoerd. Daarom neemt gemeente Pelt 8.000 euro voor haar rekening en Bocholt 3.000 euro. Het Regionaal landschap Lage Kempen zal de werken op het terrein coördineren.
De administratieve procedure is reeds opgestart. Zodra de nodige vergunningen zijn verleend en de verplichte studies zijn afgerond, kunnen de werken van start gaan.

(foto Koen De Langhe)


Met financiële steun van:


                    

Contactpersoon

Joke Roebben
Natuurherstel


joke.roebben@rllk.be
+32 11 78 52 59