Wat doen we

Vernatting Kolisbos


Projectperiode: 2017-2022

Het Kolisbos in Pelt en Bocholt wordt doorsneden door de Dorperloop, die vroeger de grens vormde tussen beide gemeenten. De beek werd vroeger rechtgetrokken en uitgediept en kent een groot verval. Hierdoor vloeide regen- als grondwater snel uit het Kolisbos weg en verdroogde de van oorsprong natte vallei. De Europees te beschermen schrale, natte bossen die in de vallei voorkomen, lijden hieronder en dreigden te verdwijnen.

De gemeente Pelt en Bocholt, Regionaal Landschap Lage Kempen en het Agentschap voor Natuur en Bos voerden in Kolisbos recent een vernattingsproject uit. Het Kolisbos ligt in NATURA-2000 gebied. In deze gebieden wordt vanuit Europa gevraagd om de bestaande Europese topnatuur te herstellen en te behouden.

Het grote voordeel hier is dat de valleigronden in Kolisbos gemeentelijk eigendom zijn. Er is dus een grote oppervlakte valleigrond beschikbaar waar het grondwaterpeil kan stijgen zonder dat landbouwpercelen of woonkernen hier hinder van zullen ondervinden.

De belangrijkste ingreep binnen dit project was het verhogen van de beekbedding van de Dorperloop. De beek voert het grondwater nu minder snel af. Hierdoor zal het gebied geleidelijk aan terug vernatten en kunnen de schrale broekbossen in het valleigebied zich herstellen. Ook hopen we natte heide terug te krijgen in het gebied, dit biotoop kwam van nature veel voor in het Kolisbos. Dat merk je bijvoorbeeld aan de vleesetende plantjes ‘zonnedauw’ die dankzij kleinschaligere natuurherstelwerken uit het verleden hier terug groeien.

De open plekken in het bos zorgen voor variatie in licht, plantengroei en structuur in het bos. Deze variatie is broodnodig voor de Europees beschermde boomleeuwerik en nachtzwaluw en vlindersoorten zoals het groentje, het bont zandoogje en de kleine ijsvogelvlinder.
In de vallei van het Kolisbos  zijn de oevers van enkele waterpartijen minder steil gemaakt zodat er een zone met ondiep water ontstaat. Deze zones zijn heel belangrijk voor heel wat dieren zoals kikkers, libellen en juffers. Niet alleen dieren profiteren van deze maatregel: ook heel wat zeldzame planten zullen hier beter groeien met hun voeten in de grond en hun blaadjes boven water.

De totale kost van de werken bedroeg 70.000 euro waarvan de Vlaamse overheid en Europa ieder 26.500 euro subsidieerden. Op het grondgebied van Pelt werden de meeste beheerwerken uitgevoerd. Daarom neemt gemeente Pelt 13.500 euro voor haar rekening en Bocholt 3.500 euro. Het Regionaal Landschap Lage Kempen coördineerde de werken.

 

Met financiële steun van:


                    

Contactpersoon

Joke Roebben
Natuurherstel


joke.roebben@rllk.be
+32 11 78 52 59