Natuurherstel

Regionaal Landschap Lage Kempen herbergt heel wat Europees belangrijke natuur. Hoewel het Regionaal Landschap Lage Kempen maar 8% van de oppervlakte van Vlaanderen beslaat, ligt er wel 16 % van het volledige Vlaamse Habitatrichtlijngebied en maar liefst 22 % van het totale Vlaamse Vogelrichtlijngebied in de Lage Kempen.

Het Regionaal Landschap Lage Kempen werkt enthousiast mee aan de realisatie van het Natura 2000-netwerk. Samen met alle eigenaars en gebruikers van deze gebieden streven we naar Europese topnatuur. 
Om het Natura 2000-netwerk in de regio Lage Kempen te realiseren integreren we de natuurdoelen zoveel mogelijk in onze reguliere werking. Maar extra financiële middelen zijn nodig om de Europese topnatuur te beschermen en waar nodig te ontwikkelen en te herstellen. Dankzij de Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Limburg en de Investeringssubsidies Natuur van het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen we samen met private eigenaars, privaatrechtelijke personen en lokale besturen werken aan de realisatie van de natuurdoelen.

Ook buiten de Natura-2000 gebieden werkt het Regionaal Landschap Lage Kempen aan het herstellen en optimaliseren van natuurwaarden.